Београдска берза

РАСПИСАН КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА

ПОГЛЕДАЈТЕ

Комисија за студентске стипендије општине Аранђеловац расписала је конкурс за доделу студентских стипендија за школску 2012/2013 годину.

Брзи линкови

Вести

Банери

AГЕНЦИЈА ЗА ИМОВИНУ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ, Aдреса:КЊАЗА МИЛОША 73/1, 34300 АРАНЂЕЛОВАЦ,

Телефони: Директор:+381 34 726 789, Централа:+381 34 726 797,

Е-пошта: direktor@imovinaarandjelovac.rs,

ЖИРО-РАЧУН: 840-771641-13 ПРИМАЛАЦ: AГЕНЦИЈА ЗА ИМОВИНУ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ,

ПИБ: 107202219, МАТИЧНИ БРОЈ: 17821733

© 1975-2012 Aгенција за имовину општине Аранђеловац - Сва права задржана

О НАМА ДЕЛАТНОСТ АГЕНЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ПРЕТРАГА ПРИЈАВА ОГЛАСИ КОНТАКТ МАПА САЈТА

ДEЛАТНОСТ АГЕНЦИЈЕ

Агенција обавља делатност од јавног интереса у складу са законом:

а) у области становања

1) прикупља податке потребне за израду и утврђивање стамбене политике општине Аранђеловац ( у даљем тексту : Општина) ( снимање и анализа стања постојећег стамбеног фонда, утврђивање стамбених потреба и др.),

2) управља пројектима изградње станова за социјално становање за издавање у закуп на одређено време, без могућности откупа или куповине, односно без могућности стицања својине на њима откупом,

3) управља изградњом станова за продају под непрофитним условима и уговара продају тих станова,

4) израђује програме за реализацију утврђене стамбене политике Општине,

5) врши управљање у вези са коришћењем и одржавањем станова за социјално становање који се издају у закуп,

6) обавља послове наплате закупнине, отплате кредита према Републичкој Агенцији и другим зајмодавцима, организовања послова одржавања станова и др.,

7) обавља послове који се односе на избор станова за социјално становање, уговарање закупа и куповине станова, наплате закупнине, у сарадњи са институцијама социјалне заштите и органима Општине,

8) развија нове програме финансирања социјалног становања и подстиче партнерски однос између јавног и приватног сектора у области социјалног становања,

9) стара се да најмање 10% станова намењених за социјално становање буде изграђено у складу са стандардима приступачности објектима од јавног интереса прописаних прописима који уређују област планирања и изградње,

10) обавља и друге послове у области становања од значаја за Општину.

б) у области старања о имовини Општине

1) води јединствену евиденцију о непокретностима и збирну евиденцију покретних ствари ( по врсти и вредности)

2) обавља стручне послове који се односе на прибављање, отуђење, давање на коришћење, односно у закуп непокретности,

3) управља непокретностима (одржавање, осигурање и сл.),

4) стара се о наплати закупнине,

5) врши друге послове у складу са законом и општим прописима.

Под имовином, у смислу тачке б) овог члана сматрају се:

1) непокретна и покретна имовина у државној својини на којој право коришћења има Општина, ако законом и општим прописима није друкчије прописано,

2) пословни простор у државној својини на којем право коришћења имају јавна предузећа, установе и друге организације чији је оснивач Општина, који не служи за обављање њихове основне делатности, а даје се у закуп другим лицима.

Послове наведене у тачци б) став 1., јавна предузећа и установе чији је оснивач општина Аранђеловац, обављају искључиво преко Агенције.

Претежна делатност Агенције је:

62.20 – Изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима.

Агенција има право да користи средства у државној својини (јавној својини) и унапређује рад и развој.

Агенција је дужна да послове од општег интереса обавља континуирано, одговорно и квалитетно, у складу са законом.

Агенција за имовину о свом раду обавештава јавност посредством медија, организовањем округлих столова, симпозијума, конференција за медије и на други одговарајући начин којим се постиже транспарентност њеног рада.