Београдска берза

РАСПИСАН КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА

ПОГЛЕДАЈТЕ

Комисија за студентске стипендије општине Аранђеловац расписала је конкурс за доделу студентских стипендија за школску 2012/2013 годину.

Брзи линкови

Вести

Банери

AГЕНЦИЈА ЗА ИМОВИНУ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ, Aдреса:КЊАЗА МИЛОША 73/1, 34300 АРАНЂЕЛОВАЦ,

Телефони: Директор:+381 34 726 789, Централа:+381 34 726 797,

Е-пошта: direktor@imovinaarandjelovac.rs,

ЖИРО-РАЧУН: 840-771641-13 ПРИМАЛАЦ: AГЕНЦИЈА ЗА ИМОВИНУ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ,

ПИБ: 107202219, МАТИЧНИ БРОЈ: 17821733

© 1975-2012 Aгенција за имовину општине Аранђеловац - Сва права задржана

О НАМА ДЕЛАТНОСТ АГЕНЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ПРЕТРАГА ПРИЈАВА ОГЛАСИ КОНТАКТ МАПА САЈТА

СЕКТОР ЗА ЕВИДЕНЦИЈУ

Сектор за евиденцију обавља послове који се односе на вођење јединствене евиденције непокретности (по кориснику, врсти и вредности), збирне евиденције покретних ствари (по кориснику, врсти и вредности) и израду и разраду пројеката информационог система и аутоматске обраде података као и организација и вршење аутоматске обраде података и прикупљање и сређивање података неопходних за ажурно вођење евиденције; вођење прописаних евиденција и издавање уверења из тих евиденција, припрему планова и програма развоја система из делокруга рада Агенције; укњижбу општинске својине на непокретности у одговарајућу јавну књигу о евиденцији непокретности и правима на њима; прикупљање и сређивање одређених података завршење појединихин формационо-документационих послова као и обављање техничких операција у вези са тим, и друге послове из делокруга Сектора.

У Сектору за евиденцију образују се следеће уже унутрашње јединице:

1) Одељење за припрему података и послове укњижбе,

2) Одељење за евидентирање средстава у општинској својини и аутоматску обраду података.

Одељење за припрему података и послове укњижбе обавља послове који се односе на: прикупљање, попис и обраду података о свим непокретностима, прибављање исправа и осталих доказа о праву коришћења и праву својине; попис средстава у општинској својини која су на коришћењу код правних и физичких лица; попуњавање прописаних образаца и њихово благовремено достављање; припрему планова и програма развоја система из делокруга рада Агенције; прикупљање и сређивање одређених података и селекција документационог материјала; укњижбу општинске своји не нанепокретности у одговарајућу јавну књигу о евиденцији непокретности и правима на њима; прикупљање и сређивање одређених података везаних за укњижбу; обезбеђивање документационе основе за израду анализа, елабората, извештаја; прикупљање, контролу и сређивање података за вршење појединих информационо-документационих послова, као и друге послове из делокруга Одељења.

Одељење за евидентирање средстава у општинској својини и аутоматску обраду података обавља послове који се односена: аутоматску обраду података; организацију и вршење аутоматске обраде података и микрофилмовање  документације, прикупљање и сређивање одређених података за вршење појединих информационо-документационих послова; вођење књиге евиденције за сваког корисника и вођење досијеа за сваку непокретност; вођење збирне евиденције покретних ствари разврстане по корисницима, врстама и извору финансирања; вођење прописаних евиденција и издавање уверења из тих евиденција; израду и разраду пројеката информационих система и аутоматске обраде података; прикупљање, контролу и ажурирање података за све евиденције средстава у општинској својини које води Агенција; развој апликативне основе за аутоматску обраду података; обраду и чување документационог материјала; информисање и услуживање корисника, као и друге послове из делокруга Одељења.