Београдска берза

РАСПИСАН КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА

ПОГЛЕДАЈТЕ

Комисија за студентске стипендије општине Аранђеловац расписала је конкурс за доделу студентских стипендија за школску 2012/2013 годину.

Брзи линкови

Вести

Банери

AГЕНЦИЈА ЗА ИМОВИНУ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ, Aдреса:КЊАЗА МИЛОША 73/1, 34300 АРАНЂЕЛОВАЦ,

Телефони: Директор:+381 34 726 789, Централа:+381 34 726 797,

Е-пошта: direktor@imovinaarandjelovac.rs,

ЖИРО-РАЧУН: 840-771641-13 ПРИМАЛАЦ: AГЕНЦИЈА ЗА ИМОВИНУ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ,

ПИБ: 107202219, МАТИЧНИ БРОЈ: 17821733

© 1975-2012 Aгенција за имовину општине Аранђеловац - Сва права задржана

О НАМА ДЕЛАТНОСТ АГЕНЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ПРЕТРАГА ПРИЈАВА ОГЛАСИ КОНТАКТ МАПА САЈТА

СЕКТОР ЗА ФИНАНСИЈСКО-МАТЕРИЈАЛНЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ

Сектор за финансијско-материјалне и опште послове обавља послове који се односе на: финансијску реализацију аката у вези располагања и управљања средствима у општинској својини; осигурање општинске имовине; извршавање законских обавеза везаних за општинску имовину; рачуноводствене и књиговодствене послове; предрачун средстава; припрему и израду финансијских планова Агенције; распоред средстава и извршење расхода; израду извештаја и информација; праћење и проучавање закона који се односе на рад Агенције; припремање предлога општих аката Агенције; стручну оцену и обраду предмета у споровима који се воде у вези новчаног потраживања пред Трговинским судом, Вишим трговинским судом и поступку по жалби који се води у управном поступку пред пореским и општинским органима управе; израду годишњег извештаја плана рада; израду и припрему нацрта кадровског плана; обезбеђење усклађености рада свих унутрашњих јединица у оквиру Агенције; остваривање права, дужности и одговорности службеника из радног односа; послове аналитичара радних места; послове везане за поступак оцењивања службеника; послове којима се обезбеђује доступност информација од јавног значаја; спровођење поступка јавних набавки; спровођење дисциплинског поступка и поступка накнаде материјалне штете; евиденцију и развој кадрова; праћење, анализу и унапређење коришћења рачунарске опреме; заштиту и обезбеђење података у информационом систему; као и друге послове из делокруга Сектора

У Сектору за финансијско-материјалне и опште послове послови се обављају у оквиру следећих ужих унутрашњих јединица:

1) Одељење за финансијско-материјалне послове,

2) Одељење за опште послове.

Одељење за финансијско-материјалне послове обавља послове који се односе на: финансијску реализацију аката у вези прибављања, отуђења, давања на коришћење, односно у закуп, одржавања и унапређења средстава у општинској својини; осигурање општинске имовине; извршавање законских обавеза везаних за општинску имовину; праћење и примену прописа из финансијско-рачуноводственог пословања; рачуноводствене и књиговодствене послове који се односе на састављање рачуноводствених исправа и контролу њихове исправности, тачности и законитости; вођење и закључивање пословних књига (главна и помоћна); израду периодичних и годишњих обрачуна; састављање и достављање финансијских извештаја, пословних извешатаја и информација; предрачун прихода и расхода у Агенцији; извршење буџета у Агенцији које се односи на израду захтева за промену у апропријацији и промени квоте; израду захтева за преузимање обавеза и захтева за плаћање; усаглашавање са Трезором и буџетско извештавање, као и друге послове из делокруга Одељења.

Одељење за опште послове обавља послове који се односе на: припремање предлога општих аката Агенције; стручну оцену и обраду предмета у споровима који се воде у вези новчаног потраживања пред Трговинским судом, Вишим трговинским судом и поступку по жалби који се води у управном поступку пред пореским и општинским органима управе; израду годишњег извештаја и плана рада и периодичних извештаја; израду и припрему нацрта кадровског плана; израду решења и састављање статистичких и других извештаја из области рада и радних односа; јавне набавке; радно правни статус службеника и намештеника; евиденцију и развој кадрова; послове аналитичара радних места; поступак оцењивања службеника; послове којима се обезбеђује доступност информација од јавног значаја; дисциплински поступак и поступак накнаде материјалне штете; праћење, анализу и унапређење коришћења и одржавање рачунарске опреме; заштиту и обезбеђење података у информационом систему; документационе, канцеларијске и манипулативне послове, као и друге послове из делокруга Одељења.