Београдска берза

РАСПИСАН КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА

ПОГЛЕДАЈТЕ

Комисија за студентске стипендије општине Аранђеловац расписала је конкурс за доделу студентских стипендија за школску 2012/2013 годину.

Брзи линкови

Вести

Банери

AГЕНЦИЈА ЗА ИМОВИНУ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ, Aдреса:КЊАЗА МИЛОША 73/1, 34300 АРАНЂЕЛОВАЦ,

Телефони: Директор:+381 34 726 789, Централа:+381 34 726 797,

Е-пошта: direktor@imovinaarandjelovac.rs,

ЖИРО-РАЧУН: 840-771641-13 ПРИМАЛАЦ: AГЕНЦИЈА ЗА ИМОВИНУ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ,

ПИБ: 107202219, МАТИЧНИ БРОЈ: 17821733

© 1975-2012 Aгенција за имовину општине Аранђеловац - Сва права задржана

О НАМА ДЕЛАТНОСТ АГЕНЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ПРЕТРАГА ПРИЈАВА ОГЛАСИ КОНТАКТ МАПА САЈТА

СЕКТОР ЗА ИМОВИНСКИ ПОСТУПАК

Сектор за имовински поступак обавља послове који се односе на: прибављање, отуђење, давање на коришћење, односно у закуп непокретности у општинској својини, распоређивање на коришћење пословних зграда и пословних просторија; спровођење поступка прикупљања документације и израде уговора; припремање предлога аката које доноси Скупштина општине Aранђеловац из делокруга  Сектора; вршење појединачних радњи у управном поступку; припрему одговарајућег акта о давању сагласности Агенције у областима за које је Агенција надлежна; иницирање поступка утврђивања законитости располагања средствима у својини општине; послове везане за закуп станова, гаража и гаражних места у општинској својини; откуп и стицање су својине на становима у општинској својини; припрему предлога аката које доноси Скупштина општине Аранђеловац у поступку располагање службеним становима и друге послове из делокруга Сектора.

У Сектору за имовински поступак послови се обављају у оквиру следећих ужих унутрашњих јединица:

1) Одељење за имовинске послове

(1) Одсек за располагање и управљање општинском имовином,

(2) Одсек за припрему аката и уговарање,

(3) Група за грађевинско-техничке послове

2) Одељење за располагање становима и гаражама у општинској својини

Одељење за имовинске послове обавља послове који се односе на: прибављање, отуђење, давање на коришћење, односно у закуп непокретности у општинској својини; распоређивање на коришћење пословних зграда и пословних просторија; припремање предлога аката које доноси Скупштина општине Аранђеловац из делокруга Одељења; припрему акта о давању сагласности Агенције у областима за које је Агенција надлежна; поступак уговарања у случајевима прибављања, отуђења и давања на коришћење, односно у закуп непокретности које користе организације и органи локалнесамоуправе, као и друге послове из делокруга Одељења.

(1) Одсек за располагање и управљање општинском имовином обавља послове који се односе на: прибављање, отуђење, давање на коришћење, односно у закуп непокретности у општинској својини и спровођење поступка располагања имовином ;припрему одговарајућег акта о давању сагласности Агенције у областима за које је Агенција надлежна; као и друге послове из делокруга Одсека.

(2) Одсек за припрему аката и уговарање обавља послове који се односе на: располагање и управљање општинском имовином ;распоређивање на коришћење пословнихзграда и пословних просторија; поступак уговарања у случајевима прибављања, отуђења и давања на коришћење, односно у закуп непокретности које користе општински органи и организације, као и друге послове из делокруга Одсека.

(3) Група за грађевинско-техничке послове обавља послове који се односе на: спровођење поступка адаптације, реконструкције, ревитализације, одржавања и заштите средстава у општинској својини ради њиховог довођења у функцију; израда предмера и предрачуна радова; сповођење поступка тендера и избора најповољнијег извођача радова, као и друге послове из делокруга Групе.

Одељење за располагање становима и гаражама у општинској својини обавља послове који се односе на: закуп станова, гаража и гаражних места у општинској својини; откуп и стицање сусвојине на становима у општинској својини; припрему предлога аката које доноси Скупштина општине Аранђеловац у поступку располагања службеним становима, као и друге послове из делокруга Одељења.